Privatlivspolitik – Kronløbsøen Projekt P/S

24. januar 2020

Hos Kronløbsøen Projekt P/S (”Kronløbsøen”/”vi”/”os”/”vores”) prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. Denne persondatapolitik fastlægger retningslinjer for, hvordan vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med dit køb af fast ejendom hos os, og giver dig de oplysninger, som du har krav på at mod-tage i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. Du skal læse persondatapolitikken, inden du afgi-ver dine personoplysninger til Kronløbsøen.

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Dataansvarlig for dine personoplysninger er:

Kronløbsøen Projekt P/S
c/o Nordkranen A/S
Arne Jacobsens Allé 7
2300 København S
CVR-nr.: 37781126

2. Typer af personoplysninger

De kategorier af personoplysninger, som vi indsamler, omfatter:

 • Dit navn
 • Din e-mailadresse
 • Dit telefonnummer
 • Din adresse
 • Fødselsdato
 • CPR-nummer
 • Pasnummer
 • Dit køn
 • Oplysninger om dit helbred
 • Betalings- og kortoplysninger
 • Bankoplysninger
 • Pensions- og skatteforhold
 • Statsborgerskab

Indsamling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde:

 • Når du indgår dialog med os med henblik på at købe en ejendom
 • Når du er rådgiver for en potentiel køber af en ejendom
 • Når du udfylder formularer på vores hjemmeside eller indsender dokumenter

De oplysninger, vi indsamler, vil ofte være tilvejebragt af dig selv. Vi indsamler dog oplysninger fra andre kilder i følgende tilfælde:

 • Fra køber, hvis du er rådgiver for denne

3. Anvendelse af personoplysninger

Personoplysningerne kan indsamles og anvendes til følgende formål:

 • For at oprette dig som kunde
 • For at indgå, administrere og opfylde en aftale om køb af en af vores ejendomme
 • For at overdrage ejendommen til dig
 • Kundeservice og generel kommunikation
 • Opfyldelse af krav i henhold til gældende lovgivning herunder registreringer og indberetninger i Bygnings- og Boligregistret (BBR) og i Tingbogen på tinglysningsportalen (www.tinglysning.dk).
 • For at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
 • Fakturering og anden opkrævning af betaling
 • For at kunne foretage særlige handicapvenlige tiltag i ejendommen, såfremt du lider af et handicap

4. Grundlag for behandling af dine personoplysninger

Vores juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger til ovenstående formål er følgende:

 • Opfyldelse af kontrakt ved køb af en af vores ejendomme (databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (b)).
 • Vores retlige forpligtelser som dataansvarlig (databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (c)), er lovpligtige at afgive i henhold til skattelovgivning, bogføringsloven, hvidvaskloven mm.
 • Behandling af dit CPR-nummer sker på baggrund af dit samtykke (databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2)
 • Behandling af dit CPR-nummer sker i henhold til [indsæt lov] jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1
 • Legitim interesse i at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende (databeskyttelsesfor-ordningens artikel 6 (1) (f) og databeskyttelsesforordningens artikel 9 (2) (f)).
 • Behandling af dine helbredsoplysninger, idet vi i henhold til bygningsreglementet er forpligtet til at bygge handicapvenlige boliger og parkeringspladser, hvis du lider af et handicap (databeskyttel-sesforordningens artikel 9 (2) (g).

5. Videregivelse til andre dataansvarlige og overladelse til databehandler

For at opfylde ovenstående formål kan vi give adgang til dine personoplysninger for tredjeparter, der på baggrund at et kontraktuelt forhold med Kronløbsøen leverer relevante ydelser, fx IT-ydelser, kundekontakt-centre, mailudbydere, fakturering, andet. Sådanne serviceleverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner i henhold til indgåede databehandleraftaler. Dine personoplys-ninger videregives som udgangspunkt ikke herudover til en tredjepart uden din tilladelse. Det kan dog under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til Statsadvokaten for særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), advokater, revisorer, domstole, offentlige myndigheder, forsyningsselskaber, koncernforbundne selskaber, ejendomsadministratorer, BBR-registret og Tinglysningsretten.
Dine personoplysninger overføres ikke til dataansvarlige eller databehandlere, der er lokaliseret i lande uden for EU/EØS.

6. Sletning af personoplysninger

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

Vi opbevarer de personoplysninger i en længere periode, hvis det er krævet i henhold til lovgivningen. Vi opbevarer for eksempel bogføringsmateriale i 5 år fra udløbet af indeværende regnskabsår i overensstem-melse med bogføringsloven.

7. Sikkerhed

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at vores interne procedurer lever op til de fast-lagte sikkerhedsstandarder og gældende lovkrav. Vi forsøger på bedst mulig vis at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personoplysninger. Vi har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder in-strukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt, blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Følsomme og/eller fortrolige oplysninger vil alene blive sendt i krypteret form iht. Datatilsynets vejledninger.

8. Dine rettigheder

 • Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger vi behandler om dig
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling og videre behandling af dine personoplysnin-ger
 • Du har ret til berigtigelse og sletning af dine personoplysninger, dog med visse lovbestemte undta-gelser
 • Du har ret til at anmode os om begrænsning af dine personoplysninger.
 • Under visse omstændigheder kan du også anmode om at modtage en kopi af dine personoplys-ninger samt om transmission af dine personoplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).
 • Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag.

9. Spørgsmål og klage

Hvis du har spørgsmål til denne persondatapolitik eller hvis du ønsker at klage over den måde vi behandler dine personoplysninger på, er du velkommen til at kontakte os på adm@nordkranen.dk og Arne Jacobsens Allé 7, 2300 København S.

Du kan også klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. Sal
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

10. Ændringer af persondatapolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer af denne persondatapolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i persondatapolitikken blive ændret. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom via e-mail.

Close Menu

Book en fremvisning

Book en
personlig fremvisning

For at booke en fremvisning, der passer ind i din kalender, beder vi dig udfylde formularen. Vi kontakter dig efterfølgende for at aftale en konkret dato og tidspunkt.